Nieuwe PEF-technologie voor vaste stoffen biedt kansen

For English read below

Door een laboratorium PEF-installatie om te bouwen tot een batch-proces is het TOP bv gelukt om ook vaste, niet verpompbare, levensmiddelen te kunnen behandelen. Het innovatiebedrijf zoekt nu partners om de vele mogelijkheden in voedselproductie verder te onderzoeken.

Klassieke PEF-apparaten (Pulse Electric Field) worden gebruikt om vloeibare producten in een continu systeem te pasteuriseren. Door een PEF-installatie om te bouwen tot een batch-proces kunnen nu ook vaste, niet verpompbare, levensmiddelen worden behandeld.

De nieuwe PEF-technologie maakt het mogelijk om biologische cellen in vaste producten open te breken met een elektrisch veld. Het openbreken van cellen kan extractie processen, persen of het drogen van voedingsmiddelen versnellen. Deze nieuwe aanpak maakt het dus mogelijk om de textuur van vaste producten, waaronder bijvoorbeeld wortel, te verbeteren. Daarnaast kunnen microbiologische cellen beïnvloed worden in bijvoorbeeld gefermenteerde producten.

Zo kan appelsap productie bijvoorbeeld worden geoptimaliseerd door de appel een PEF behandeling te geven. Door de grondstoffen eerst met PEF te behandelen worden veel cellen vóór het persen al open gebroken. Wanneer er daarna met druk geperst wordt komt er veel meer sap uit de grondstof dan bij persen zonder PEF-behandeling. Dat betekent minder afval en méér sap.

TOP bv zoekt nu partners die willen onderzoeken of de batch-PEF ook voor hun productie een meerwaarde heeft. Innovatieve partijen die met nieuwe technologie een voorsprong op de concurrentie willen behalen worden hierbij uitgenodigd om te komen testen. Het innovatiebedrijf zoekt bijvoorbeeld producenten van gefermenteerde producten of van geperste producten als vruchten- en groentensappen, olijfolie en wijn, en producenten die ingrediënten uit voedselproducten willen gaan extraheren.


New PEF technology for solids offers opportunities

By reconstructing a laboratory PEF-installation into a batch-process, TOP has succeeded in being able to treat solid, non-pumpable foods. The innovation company is now looking for partners to explore the many possibilities in food production.

Classic PEF-machines (Pulse Electric Field) are being used to pasteurize liquid products in a continuous system. Reconstructing the PEF-installation into a batch-process, allows for solid, non-pumpable foods to be treated.

The new PEF-technology makes it possible to break open biological cells in solid products with an electric field. The opening of cells can speed up extraction processes, pressing and drying of foods. This new approach makes it possible to improve the texture of solid products, like carrot. Next to that it can influence microbiological cells in for instance fermented products.

This means, for example, that apple juice production can be optimized by giving the apple a PEF treatment. By first treating the ingredients with PEF, many cells will be opened before pressing. This means the pressed product will produce more juice than when being pressed without PEF-treatment. Which leads to less waste and more juice.

TOP bv is now looking for partners who want to research whether the batch-PEF is valuable for their production. Innovative parties that want to take the lead over their competitors are hereby invited to come and test. The innovation company is looking for producers of pressed products like fruit and vegetable juices, olive oil and wine, and for producers that want to extract ingredients from food products.